STANOVY občanského sdružení ”BULLDOG TEAM”

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”MILITARY BULLDOG TEAM” (dále jen ”sdružení”).
2) Sídlem sdružení je Kamenický Šenov — adresa: Huťská 955.
3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky.
4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují příznivci military sportů – především paintballu.

čl. II

Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

— vytváření široké členské základny

— propagace paintballu a dalších military sportů

— záchrana a rekultivace chátrajících vojenských a průmyslových objektů, formou jejich přeměny na hřiště pro paintball a další military sporty

— rozvíjení pozitivních sociálních vztahů a neformálních vazeb, fyzické kondice, stejně jako dalších pozitivních vlastností a odborností u členů sdružení i u široké veřejnosti

— spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy, spolupráce se školskými zařízeními a s organizacemi volnočasového vyžití dětí a mládeže

— spolupráce s organizacemi a sdruženími, které mají stejné, nebo podobné cíle

— spolupráce s Policií ČR a Armádou ČR

— spolupráce s organizacemi, které pečují o zdravotně handicapované občany v oblasti volnočasového vyžití jejich klientů

— spolupráce s organizacemi, které pečují o kriminálně závadovou mládež v oblasti volnočasového vyžití jejich klientů

— činnost v oblasti prevence kriminality mládeže

čl. III

Náplň a formy činnosti

1) Náplní činnosti sdružení je

- cílená činnost vedoucí k umožnění volnočasového vyžití příznivců paintballu a dalších military sportů

- péče o objekty svěřené do užívání, jejich rekultivace a obnova

- činnost v oblasti prevence kriminality mládeže

2) Hlavní formou dosahování cílů sdružení jsou zejména:

— kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl propagaci paintballu a jiných military sportů

— poskytování služeb spojených s vybavení potřebného k hraní paintballu, případně i jiných military sportů

— poskytování pomoci a poradenství

— soustřeďování a poskytování informací – uvnitř i vně sdružení

— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení

— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány

— osvětová činnost

— organizování veřejnosti přístupných akcí


3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV

Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 15 let


2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení na členské schůzi, nebo písemně na adrese sídla sdružení. – o přijetí člena rozhoduje členská schůze, kdy pro přijetí člena se musí vyslovit 2/3 přítomných členů sdružení.


3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.


4) Členství zaniká

— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení

— rozhodnutím členské schůze o vyloučení

— nezaplacením členských příspěvků za období dvou po sobě následujících letech

— úmrtí člena sdružení, zánikem sdružení


5) Člen má právo

— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován

— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen

— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

— podílet se na stanovování a naplňování cílů a forem činnosti sdružení


6) Člen má povinnost

— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení

— platit členské příspěvky


7) Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 50,–Kč za kalendářní měsíc. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.

čl. V

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

— členská schůze

— výbor a předseda sdružení

— revizor sdružení

čl. VI

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.


2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 7 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení, případně také požádá-li o to (písemně) nejméně 5 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze

— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení

— volí výbor sdružení a revizora

— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

— přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;

— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

— stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

čl. VII

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.


2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů dalších činností.


3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou výboru písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.

čl. VIII

Revizor sdružení

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.


2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX

Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.


2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X

Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

Další v kategorii >> Bulldog team: Historie | Představení | Zapůjčení výstroje | Stanovy občanského sdružení | Únos nevěsty | Facebook | STAR WARS | Přidejte se k nám | Členové | Bulldog team v roce 2013 |

Únor 2024
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Bulldog team

David Dvořák
Jméno: David Dvořák
Tel: 737 761 171

TOPlist


Plánované akce

jméno: heslo: